HOME 公司簡介 服務項目 產品資訊 下載支援 聯絡我們
無標題文件
首頁 >>秏材    

 

RICOH 影印機碳粉    
品牌 型號 內容 數量 原廠碳粉 環保碳粉
RICOH理光 MPC-4500/3500 黑色碳粉 1瓶 2800 1800
RICOH理光 MPC-4500/3500 紅色碳粉 1瓶 4000 2500
RICOH理光 MPC-4500/3500 黃色碳粉 1瓶 4000 2500
RICOH理光 MPC-4500/3500 藍色碳粉 1瓶 4000 2500
RICOH理光 MPC-2500/3000 黑色碳粉 1瓶 2500 1800
RICOH理光 MPC-2500/3000 紅色碳粉 1瓶 2500 2500
RICOH理光 MPC-2500/3000 黃色碳粉 1瓶 2500 2500
RICOH理光 MPC-2500/3000 藍色碳粉 1瓶 2500 2500
RICOH理光 MPC-3300/2800 黑色碳粉 1瓶 2800 1800
RICOH理光 MPC-3300/2800 紅色碳粉 1瓶 2800 2800
RICOH理光 MPC-3300/2800 黃色碳粉 1瓶 2800 2800
RICOH理光 MPC-3300/2800 藍色碳粉 1瓶 2800 2800
RICOH理光 MPC-5000/4000 黑色碳粉 1瓶 3500 2500
RICOH理光 MPC-5000/4000 紅色碳粉 1瓶 4500 3000
RICOH理光 MPC-5000/4000 黃色碳粉 1瓶 4500 3000
RICOH理光 MPC-5000/4000 藍色碳粉 1瓶 4500 3000
RICOH理光 MPC3301/2801/3501 黑色碳粉 1瓶 2800 1800
RICOH理光 MPC3301/2801/3501 紅色碳粉 1瓶 2800 2800
RICOH理光 MPC3301/2801/3501 黃色碳粉 1瓶 2800 2800
RICOH理光 MPC3301/2801/3501 藍色碳粉 1瓶 2800 2800
RICOH理光 MPC5001/4001/5501 黑色碳粉 1瓶 3500 1800
RICOH理光 MPC5001/4001/5501 紅色碳粉 1瓶 4800 2800
RICOH理光 MPC5001/4001/5501 黃色碳粉 1瓶 4800 2800
RICOH理光 MPC5001/4001/5501 藍色碳粉 1瓶 4800 2800
RICOH理光 MPC3302/3502/2802 黑色碳粉 1瓶 3800 
RICOH理光 MPC3302/3502/2802 紅色碳粉 1瓶 4500 
RICOH理光 MPC3302/3502/2802 黃色碳粉 1瓶 4500 
RICOH理光 MPC3302/3502/2802 藍色碳粉 1瓶 4500 
RICOH理光 MPC5002/4002/5502 黑色碳粉 1瓶 4800 
RICOH理光 MPC5002/4002/5502 紅色碳粉 1瓶 6800 
RICOH理光 MPC5002/4002/5502 黃色碳粉 1瓶 6800 
RICOH理光 MPC5002/4002/5502 藍色碳粉 1瓶 6800 
RICOH理光 MPC4503/5003/5503 黑色碳粉 1瓶 6000 
RICOH理光 MPC4503/5003/5503 紅色碳粉 1瓶 8800 
RICOH理光 MPC4503/5003/5503 黃色碳粉 1瓶 8800 
RICOH理光 MPC4503/5003/5503 藍色碳粉 1瓶 8800 

 

HP 惠普 彩色列表機碳粉    
品牌 型號 適用機型 顏色 標準使用張數 環保碳粉 原廠碳粉
HP惠普 CF210X HP CLJM251NW/M276NW 黑色 2200張 1620 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CF211-13A HP CLJM251NW/M276NW 彩色 1500張 1620 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE250X HP CLJ CM3530/CP3525/CP3520 黑色 10500張 2950 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE250A HP CLJ CM3530/CP3525/CP3520 黑色 5000張 2250 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE251-53A HP CLJ CM3530/CP3525/CP3520 彩色 7000張 2350 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE270A HP CLJ CP5525N/CP5525DN/M750DN 黑色 13500張 3170 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE271-73A HP CLJ CP5525N/CP5525DN/M750DN 彩色 15000張 3850 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE310A HP CLJ CP1025NW/M175NW/M275MFP 黑色 1200張 1020 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE311-13A HP CLJ CP1025NW/M175NW/M275MFP 彩色 1000張 1120 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE320A HP CLJ CM1415/CP1525 黑色 2000張 1200 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE321-23A HP CLJ CM1415/CP1525 彩色 1300張 1200 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CF350A HP CLJ M176/M177 黑色 1300張 1120 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CF351-353A HP CLJ M176/M177 彩色 1000張 1120 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CF380A HP CLJ M476DW 黑色 2400張 1800 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CF381-83A HP CLJ M476DW 彩色 2700張 1800 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE400X HP CLJ M551DN/M570DN/M575DN 黑色 11000張 2850 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE400A HP CLJ M551DN/M570DN/M575DN 黑色 5500張 2150 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE401-03A HP CLJ M551DN/M570DN/M575DN 彩色 6000張 2750 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE410X HP CLJ M351/M451/M375NW/M475DM/M400 黑色 4000張 1750 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE410A HP CLJ M351/M451/M375NW/M475DM/M400 黑色 2200張 1350 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE411-13A HP CLJ M351/M451/M375NW/M475DM/M400 彩色 2600張 1450 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CC530A HP CP2025/CM2320 黑色 3500張 1280 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CC531-53A HP CP2025/CM2320 彩色 2800張 1280 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CB540A HP CP1215/1510/1518NI/CM1312/1512MFP 黑色 2200張 1200 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CB541-43A HP CP1215/1510/1518NI/CM1312/1512MFP 彩色 1500張 1200 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE740A HP CLJCP5225DN/CP5220 黑色 7000張 2850 因匯率波動,請內洽
HP惠普 CE741-43A HP CLJCP5225DN/CP5220 彩色 7300張 3450 因匯率波動,請內洽
HP惠普 Q6000A HP CLJ 1600/2600/2605/CM1015 黑色 2500張 1200 因匯率波動,請內洽
HP惠普 Q6001-03A HP CLJ 1600/2600/2605/CM1015 彩色 2000張 1200 因匯率波動,請內洽
HP惠普 Q6470A HP CLJ 3600/3800/CP3505 黑色 6000張 2210 因匯率波動,請內洽
HP惠普 Q6471-73A HP CLJ 3600 彩色 4000張 2210 因匯率波動,請內洽
HP惠普 Q7560A HP CLJ 2700/3000 黑色 6500張 2210 因匯率波動,請內洽
HP惠普 Q7561-63A HP CLJ 2700/3000 彩色 3500張 2210 因匯率波動,請內洽
HP惠普 Q7581-83A HP CLJ3800/CP3505 彩色 6000張 2550 因匯率波動,請內洽

 

黑白列表機碳粉    
適用機型 顏色 標準使用張數 環保碳粉 原廠碳粉
EPL M200/MX200 黑色 2500張 650 因匯率波動,請內洽
AL-M300D/M300DN 黑色 10000張 1200 因匯率波動,請內洽
EPL M1200 黑色 3200張 1050 因匯率波動,請內洽
EPL M1400/MX14 黑色 2200張 600 因匯率波動,請內洽
EPL M2010 DN 黑色 8000張 1120 因匯率波動,請內洽
EPL M2310DN/2410DN/MX21DNF 黑色 8000張 1200 因匯率波動,請內洽
EPL M2310DN/2410DN/MX21DNF 黑色 3000張 1050 因匯率波動,請內洽
EPL N2500 黑色 10000張 2230 因匯率波動,請內洽
EPL N3000 黑色 17000張 2550 因匯率波動,請內洽
EPL M4000N 黑色 20000張 2750 因匯率波動,請內洽
AcuLaser M8000N 黑色 15000張 2550 因匯率波動,請內洽
EPL 5700/5800/5900/6100 黑色 6000張 850 因匯率波動,請內洽
EPL 5700/5800/5900/6100 感光鼓  1800 因匯率波動,請內洽
EPL 6200 黑色 6000張 980 因匯率波動,請內洽
EPL 6200/EPL6200 黑色 3000張 850 因匯率波動,請內洽
EPL 6200/EPL6200/M1200 感光鼓  1800 因匯率波動,請內洽
LP 6100/7900/9100 黑色 10000張 2000 因匯率波動,請內洽
LP 8700 黑色 10000張 2100 因匯率波動,請內洽
彩色列表機碳粉    
適用機型 顏色 標準使用張數 環保碳粉 原廠碳粉
AcuLaser C1600/CX16NF 黑色 2700張 1320 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C1600/CX16NF 彩色 2700張 1320 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C1700/C1750W/CX17N 黑色 2000張 800 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C1700/C1750W/CX17N 彩色 1400張 800 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C2800N 黑色 9000張 2350 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C2800N 彩色 6000張 2350 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C2900N/CX29 黑色 3000張 800 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C2900N-CX29 彩色 2500張 800 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C3800N 黑色 9500張 2500 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C3800N 彩色 9000張 2500 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C9200N 黑色 21000張 2850 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C9200N 彩色 14000張 2950 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C9300N 黑色 6500張 未出 因匯率波動,請內洽
AcuLaser C9300N 彩色 7500張 未出 因匯率波動,請內洽

 

FUJI  XEROX 全錄 黑白列表機碳粉    
品牌 型號 適用機型 顏色 標準稿張數 環保碳粉 原廠碳粉
FUJI  XEROX全錄 CT202137 XEROX P115b/M115b 黑色 1000張 600 990
FUJI  XEROX全錄 CT351005 XEROX P115b/M115b 感光鼓 10000張 1200 2500
FUJI  XEROX全錄 CT201610 XEROX P205b/M205b/P215b/M215b/M215fw 黑色 2200張 800 2250
FUJI  XEROX全錄 CT201918 XEROX DP255DW/M255Z 黑色 2500張 1200 2600
FUJI  XEROX全錄 CT201938 XEROX DP P355D/M355DF 黑色 10000張 1800 6000
FUJI  XEROX全錄 CT350936 XEROX DP 3105 黑色 15000張 2800 
FUJI  XEROX全錄 106R02335 XEROX 3550 黑色 11000張  
FUJI  XEROX全錄 CT350251 XEROX 205/305/255 黑色 10000張 2500 
FUJI  XEROX全錄 CT201795 DocuCenter2056 黑色 9000張 1500 
FUJI  XEROX全錄 CWAA0649 XEROX 203A 黑色 2500張 1200 
FUJI  XEROX全錄 CWAA0648 XEROX 203A 感光鼓 12000張 2500 
FUJI  XEROX全錄 CT350268 XEROX 240 黑色 10000張 2500 
FUJI  XEROX全錄 CT350269 XEROX 340 黑色 17000張 2800 
FUJI  XEROX全錄 CWAA0711 XEROX DP 2060/2065/3055/3050 黑色 10000張 2500 
FUJI  XEROX全錄 CWAA0713 XEROX 3119 黑色 3000張 1500 
FUJI  XEROX全錄 CWAA0759 XEROX 3124 黑色 3000張 1500 
FUJI  XEROX全錄 CWAA0805 XEROX P3155/P3160N 黑色 2500張 1500 
FUJI  XEROX全錄 CWAA0747 XEROX M3200F 黑色 3000張 1400 
FUJI  XEROX全錄 CWAA0763 XEROX DP3435 黑色 10000張 1700 
       
 
 
FUJI  XEROX 全錄 彩色機列表機碳粉    
品牌 型號 適用機型 顏色 標準使用張數 環保碳粉 原廠碳粉
FUJI  XEROX全錄 CT201591 XEROX CP105b/CP205/CM205b/CM205f/CP215w/CM215b/CM215fw 黑色 2000張 900 2250
FUJI  XEROX全錄 CT201592-594 XEROX CP105b/CP205/CM205b/CM205f/CP215w/CM215b/CM215fw 彩色 1400張 900 2450
FUJI  XEROX全錄 CT201632 XEROX CP305/CM305DF 黑色 3000張 1200 2990
FUJI  XEROX全錄 CT201633-635 XEROX CP305/CM305DF 彩色 3000張 1200 3900
FUJI  XEROX全錄 CT202033 XEROX CP405D/CM405DF 黑色 11000張 1800 4200
FUJI  XEROX全錄 CT202034-036 XEROX CP405D/CM405DF 彩色 11000張 2000 8500
FUJI  XEROX全錄 CT201114 XEROX C1110 黑色 2000張 900 2200
FUJI  XEROX全錄 CT201115-117 XEROX C1110 彩色 2000張 900 2850
FUJI  XEROX全錄 CT201260 XEROX DP C 1190FS 黑色 3000張 1000 
FUJI  XEROX全錄 CT201261-263 XEROX DP C 1190FS 彩色 3000張 1000 
FUJI  XEROX全錄 CT350485 XEROX DP C 2100 黑色 8000張 2500 
FUJI  XEROX全錄 CT350486-488 XEROX DP C 2100 彩色 6000張 2500 
FUJI  XEROX全錄 CT350674 XEROX DP C 2200/C3300 黑色 9500張 2600 
FUJI  XEROX全錄 CT350675-677 XEROX DP C 2200/C3300 彩色 9000張 2600 
FUJI  XEROX全錄 CT350567 XEROX C3290 黑色 8000張 2500 
FUJI  XEROX全錄 CT350568-570 XEROX C3290 彩色 6000張 2500 
FUJI  XEROX全錄 CT201664 XEROX C5505D 黑色 26000張 2800 
FUJI  XEROX全錄 CT201665-667 XEROX C5505D 彩色 25000張 3200 
FUJI  XEROX全錄 CT202264 XEROX CP116W/CP225E/CP115W/CM115W 黑色 2000張  2250
FUJI  XEROX全錄 CT202265-67 XEROX CP116W/CP225E/CP115W/CM115W 彩色 1400張  2450

 

三星 黑白機碳粉    
型號 適用機型 顏色 標準稿張數 環保碳粉 原廠碳粉
MLT-D111S M2020/M2020W/M2070F/M2070FW 黑色 1000張 1200 1800
MLT-D101S ML-2165/ML-2165W/SCX3405F/3405/SP-760P/2164 黑色 1500張 1150 1950
MLT-D103S SCX4727FP/4728 黑色 2500張 1200 3000
MLT-D104S ML1660/SCX3200/ML-1865W/ML-1860/ML-1670 黑色 1500張 1200 1950
MLT-D105S ML1915/2580 N/SCX 4623F/4600/SF-650/ML2146 黑色 2500張 1200 3000
MLT-108E ML1640 黑色 1500張 1120 1950
MLT-D109S SCX4300 黑色 2000張 1200 1700
MLT-D117S SCX-4655F 黑色 2500張 1250 2850
ML2010 ML2010/ML1610 黑色 3000張 950 2450
ML3470 ML3471ND/ML3470 黑色 10000張 2800 6500
SCX4200 SCX4200 黑色 3000張 1120 2490
SCX4216 SF560/SCX4216/565P 黑色 3000張 1300 3000
SCX4521 SCX4521/4321 黑色 3000張 1300 3000
SCX5530 SCX-5530FN 黑色 8000張 1800 4390
SF560R SF560R/565PR 黑色 3000張 1300 3000
全錄 彩色機列表機碳粉    
型號 適用機型 顏色 標準使用張數 環保碳粉 原廠碳粉
CLTK.C.Y.M406S CLP-365W/CLX-3305W/SL-C410W/SL-C460W 黑色 1500張 1200 1950
CLTK.C.Y.M406S CLP-365W/CLX-3305W/SL-C410W/SL-C460W 彩色 1000張 1200 1700
CLTK.C.Y.M407S M407S/CLX3185N/CLX3185FN 黑色 1500張 1200 1700
CLTK.C.Y.M407S M407S/CLX3185N/CLX3185FN 彩色 1000張 1200 1590
CLTK.C.Y.M409S CLP315/CLX-3175FN 黑色 1500張 1200 1700
CLTK.C.Y.M409S CLP315/CLX-3175FN 彩色 1000張 1200 1550

 

CANON 佳能 黑白機碳粉    
品牌 型號 適用機型 顏色 標準稿張數 環保碳粉 原廠碳粉
CANON佳能 CRG309 LBP-3500/3900/3950 黑色 12000張 2100 
CANON佳能 CRG328 MF4410/4450/4470/4550/4570dn/4580/4770/L170/MF4890DW 黑色 2100張 1100 
CANON佳能 CRG509 LBP-3920/3970/3980 黑色 12000張 2100 
CANON佳能 CRG337 MF-212W/MF-216N/MF-229DW 黑色 2400張 1100 
CANON佳能 FX3 L300/L240/L80/L75 黑色 2500張 1100 
CANON佳能 FX9 MF4100 4120/4150/4270/4370/4350/L120/L90/L160 黑色 2100張 900 
CANON佳能 EP62 870/880/910 LBP1610/LBP1810 黑色 10000張 1700 
CANON佳能 D320 D320/D380 黑色 2500張 1100 
CANON佳能 CRG527 LBP8630 黑色 15000張 2650 
CANON佳能 LBP3000 LBP-2900/3000 103/303/703 黑色 3000張 1200 
 
       
CANON 佳能 彩色機列表機碳粉    
品牌 型號 適用機型 顏色 標準使用張數 環保碳粉 原廠碳粉
CANON佳能 CRG311 LBP-5300/5360/5400 MF-9220/9280 黑色 6000張 2300 
CANON佳能 CRG311 LBP-5300/5360/5400 MF-9220/9280 彩色 6000張 2300 
CANON佳能 CRG418 MF8350/8360/8580 黑色 3400張 1500 
CANON佳能 CRG418 MF8350/8360/8580 彩色 3000張 1500 
CANON佳能 EP87 LBP2410/MF-8170C 黑色 5000張 1350 
CANON佳能 EP87 LBP2410/MF-8170C 彩色 4000張 1350 

 

 

 

 

無標題文件
清倉特賣
影印機碳粉
 
清倉特賣
<
專案聯絡人
TEL : 02-8791-9110

0930659651 鍾先生